!همکاری کن

!همکاری رادیوئی بدون تجربۀ قبلی

!تو خود، گذشتۀ گریز و مهاجرت داری و به رسانه های گروهی علاقمندی، ولی هیچ تجربه ای نداری؟ هیچ ایرادی نیست

!با ما، حتی بدون تجربه قبلی و بنیانی و یا روزنامه نگاری میتوان کارهای رادیوئی انجام دا د. به هر زبانی

!با یکی از هیئات تحریریه در نزدیکی خود همکاری کن .

یک پخش جدید براه انداخته! اینجا، تمامی رادیوهای آزاد در آلمان٬اتریش و سویس را مییابی

در بلوگ ها همکاری کن! سری عکس ها، ویدیو و آئودی ها، فیلم ها، نوشته ها و .

"Colourful Voices" یا مباحث خود را برای ما بفرست - توانائی هاو پیشنهادات خود را از طریق پیوند اینترنتی