Walla Show

Tune in WallaShow

پخش اطلاعات به زبان عربی برای جامعه عربی در روستوک به روی خط اف ام

.و برای تمامی جامعۀ عربی به روی اینترنت

یک مقاله و نمایش شانزده گانه به زبان عربی. هفده شرکت کننده از سوریه می‌آیند

و بین ۱۶ و ۶۳ سال میباشند. در هر سری یک موضوع بخصوص بحث میشود. به

،علاوه یک مطلب مشخص، مثل گروه های موزیک و فرهنگ وجود دارد. بیش از آن

هر برنامه بعدی شامل موزیک فراوان و هر کدام با مشخصات متفاوت هستند. مثل

داساتانی که مادر بزرگ تعریف میکند: "هر بار که مادر بزرگ قصه ای نقل میکند، آن

."داستان شامل حکمت و دانائی تازه ای میباشد

محل تماس: از هر مراسم فرهنگی/هنری - میخواهد موزیک، تئأتر، واقعه و یا .

اتیکت فرهنگی باشد که در روستوک برگزار میگردد`- "رآنیا" برای شما تعریف

.میکند

اطلاعاتی که مورد علاقه تو میباشند: "ابیر" شما را در هر برنامه به .

.مسائل و موضوعات جدی در مورد شهر و دنیا، نزدیک میکند

صبح های ورزشی: یک ادامۀ ورزشی از طرف "موآز". اینجا در مورد .

.اطلاعات و برنامه های ورزشی گفتگو می‌شوند

"زندگی تو: بخش اجتماعی، فرهنگی و پداگوژیکی از این برنامه. "فورات .

تصاویر رنگارنگی را اهدا میکند، که شامل زندگی شخصی هر فردی

میباشد و طور کلی به جامعه مربوط میشوند. و در بخش های شوخ، موارد

.روزمره به تمسخر در نظر گرفته می‌شوند

"نظارت عمومی و تولیدی: "رئیفه المصری

هر اولین و سومین شنبه در ماه٬ از ساعت ۱۵ تا ۱۶

مکان
Coordinates