رفتن به محتوای اصلی

Walla Show

Walla Show

شعار
Tune in WallaShow
آرم
مکان
نشانی
Friedrichstraße 2318057, Rostock, Deutschland
Wheelchair
unknown
تلفن
Coordinates
خلاصه

 

پخش اطلاعات به زبان عربی برای جامعه عربی در روستوک به روی خط اف ام

.و برای تمامی جامعۀ عربی به روی اینترنت

Body paragraph

 

یک مقاله و نمایش شانزده گانه به زبان عربی. هفده شرکت کننده از سوریه می‌آیند

و بین ۱۶ و ۶۳ سال میباشند. در هر سری یک موضوع بخصوص بحث میشود. به

،علاوه یک مطلب مشخص، مثل گروه های موزیک و فرهنگ وجود دارد. بیش از آن

هر برنامه بعدی شامل موزیک فراوان و هر کدام با مشخصات متفاوت هستند. مثل

داساتانی که مادر بزرگ تعریف میکند: "هر بار که مادر بزرگ قصه ای نقل میکند، آن

."داستان شامل حکمت و دانائی تازه ای میباشد

محل تماس: از هر مراسم فرهنگی/هنری - میخواهد موزیک، تئأتر، واقعه و یا .

اتیکت فرهنگی باشد که در روستوک برگزار میگردد`- "رآنیا" برای شما تعریف

.میکند

اطلاعاتی که مورد علاقه تو میباشند: "ابیر" شما را در هر برنامه به .

.مسائل و موضوعات جدی در مورد شهر و دنیا، نزدیک میکند

صبح های ورزشی: یک ادامۀ ورزشی از طرف "موآز". اینجا در مورد .

.اطلاعات و برنامه های ورزشی گفتگو می‌شوند

"زندگی تو: بخش اجتماعی، فرهنگی و پداگوژیکی از این برنامه. "فورات .

تصاویر رنگارنگی را اهدا میکند، که شامل زندگی شخصی هر فردی

میباشد و طور کلی به جامعه مربوط میشوند. و در بخش های شوخ، موارد

.روزمره به تمسخر در نظر گرفته می‌شوند

"نظارت عمومی و تولیدی: "رئیفه المصری

هر اولین و سومین شنبه در ماه٬ از ساعت ۱۵ تا ۱۶